kiste_natuerliches_donau radler_alkoholfrei_0,33_RGB